Algemene voorwaarden Stichting Natuurcentrum Veluwe, Ede

1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van andersluidende bedingen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, tussen het Natuurcentrum en klanten. Zij zijn ook toepasselijk op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

A. Wildkansel- en andere natuurtochten of excursies:

2. Wildkansel- en andere natuurtochten of excursies worden in deze voorwaarden verder genoemd: tochten. Door het boeken van een tocht gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden onder A.

3. Het boeken van een tocht dient via de website van het Natuurcentrum plaats te vinden, en een boeking is pas geldig wanneer de betaling voor de tocht volledig door het Natuurcentrum ontvangen is. Ingeval een boeking niet slaagt door niet of niet goed functioneren van de website is het Natuurcentrum niet verplicht om een andere oplossing voor het boeken aan te bieden, maar het Natuurcentrum kan dat uit coulance wel doen. Wanneer een tocht niet volgeboekt is via de website, kunnen last minute boekingen plaatsvinden; deze moeten ter plekke, aan de kassa van het Natuurcentrum, worden afgerekend per pinbetaling.

4. Het Natuurcentrum voert de geboekte tocht zorgvuldig uit, maar kan niet garanderen dat deze op de geboekte datum en tijd door kan gaan. Vanwege weersomstandigheden, overheidsvoorschrift, een calamiteit, te weinig boekingen of gebrek aan begeleiders/gidsen kan het Natuurcentrum besluiten een tocht niet door te laten gaan. In zo’n geval wordt dat zo vroegtijdig mogelijk via e-mail of telefonisch aan de klant meegedeeld, waarbij gestreefd wordt naar bericht uiterlijk drie uur voor aanvang van de tocht. Onbereikbaarheid van de klant komt voor diens eigen risico. In bijzondere gevallen kan de begeleider of gids ter plekke alsnog beslissen dat de tocht niet doorgaat.

5. Ingeval een tocht niet kan doorgaan wordt de klant eenzelfde tocht aangeboden op een andere dag, in overleg met de klant te bepalen. Wanneer binnen een redelijke termijn geen andere voor de klant geschikte datum gevonden wordt, wordt in overleg met de klant een passende oplossing gezocht.

6. Terugstorting van de betaling vindt in beginsel alleen plaats in geval de klant, of een deelnemer waarvoor deze geboekt heeft, door overmacht niet aan de geboekte tocht, al dan niet op een andere datum, kan deelnemen en deze tijdig – dat wil zeggen uiterlijk 24 uur voor het geplande begin van de tocht – annuleert. In geval van terugstorten worden er per handeling administratiekosten van € 1,- in mindering gebracht op de terugstorting.

7. De klant is verplicht bij het boeken van een tocht alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen voor wie hij de tocht boekt aan het Natuurcentrum te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de tocht. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Het Natuurcentrum spant zich in om deelnemers met een fysieke beperking zo goed mogelijk in staat te stellen aan een tocht deel te nemen, maar kan niet garanderen – nu het om natuuromstandigheden gaat – dat dit lukt. Bij droge omstandigheden is de wildkansel met enige moeite per rolstoel bereikbaar. Het risico van een en ander ligt bij de klant.

8. Het Natuurcentrum is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, die een deelnemer aan een tocht tijdens, voor of na de tocht oploopt, door welke oorzaak dan ook, behalve in geval de schade door opzettelijk handelen van een begeleider of gids namens het Natuurcentrum wordt veroorzaakt.

In dat geval wordt niet meer schade vergoed dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het Natuurcentrum wordt gedekt.

9. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van begeleiders en gidsen van/namens het Natuurcentrum op te volgen. In het bijzonder mag een deelnemer geen last of hinder veroorzaken waardoor de uitvoering van de tocht wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt. Een deelnemer die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, dan wel roerende en/of onroerende zaken van het Natuurcentrum of de gemeente Ede, kan zonder enige waarschuwing door of namens het Natuurcentrum van (verdere) deelname aan de tocht worden uitgesloten en gedwongen worden het betreffende terrein te verlaten.

10. Een deelnemer is jegens het Natuurcentrum aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het toedoen van de deelnemer.

11. Hoewel het de bedoeling is dat tijdens de tocht wild wordt geobserveerd kan het Natuurcentrum niet garanderen dat zich wild laat zien. Wordt geen wild gezien, dan is dat geen reden tot terugbetaling van (een deel van) de deelnameprijs.

12. Praktische regels:

– deelnemers dienen een half uur voor de geplande aanvangstijd aanwezig te zijn bij het Natuurcentrum;

– donkere kleding bevordert de kans op wild zien, het meenemen van een verrekijker ook;

– honden (en andere huisdieren) mogen niet mee, zij kunnen het wild verstoren. Zij kunnen niet bij het Natuurcentrum worden achtergelaten;

– kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten/tochten als zij voldoen aan de leeftijdsgrens die is aangegeven bij onze activiteiten. Bij kinderen tot 18 jaar is volwassen begeleiding verplicht, tenzij anders is aangegeven.

– er zijn eenvoudige fietsen kosteloos beschikbaar om bij de wildkansel te komen; gebruik van eigen fietsen gebeurt op eigen risico. Het is ongeveer tien minuten fietsen van het Natuurcentrum naar het terrein van de wildkansel (en van daar af ongeveer tien minuten lopen);

– onderweg en in de wildkansel mogen foto’s en video-opnames gemaakt worden (van het wild), maar gebruik van flits is niet toegestaan;

– de wildkansel mag tijdens de excursie niet worden verlaten, tenzij bij zeer dringende noodzaak, en dan alleen met een toegewezen begeleider van/namens het Natuurcentrum;

– roken, en gebruik van etenswaren, alcohol en/of andere genotsmiddelen in de wildkansel is niet toegestaan;

– tijdens het verblijf in de wildkansel blijft iedereen zitten en probeert men zo stil mogelijk te zijn.

B. Beschikbaarstelling van gebouwen en andere goederen, al dan niet in combinatie met het leveren van diensten en/of goederen, een en ander al dan niet tegen betaling:

13. Ingeval het Natuurcentrum een (deel van een) gebouw of (een) ander(e) goed(eren) aan een derde (klant) beschikbaar stelt, al dan niet in combinatie met het leveren van diensten en/of goederen, gelden deze voorwaarden onder B, met uitsluiting van andere voorwaarden.

14. Een overeenkomst waarbij afspraken worden gemaakt zoals bedoeld in punt 13 hierboven, komt pas tot stand doordat de klant een aanbieding van het Natuurcentrum daartoe binnen een redelijke termijn accepteert. Acceptatie moet schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Onder een redelijke termijn wordt verstaan: binnen twee weken nadat het Natuurcentrum de aanbieding heeft gedaan, tenzij de uitvoering van de overeenkomst al binnen een week moet plaatsvinden; in dat geval dient een aanbieding per omgaande te worden geaccepteerd.

15. Het Natuurcentrum bevestigt de klant schriftelijk of per e-mail de totstandkoming van de overeenkomst wanneer de klant de aanbieding heeft geaccepteerd.

16. Annulering van de overeenkomst door het Natuurcentrum – schriftelijk of per e-mail – is alleen mogelijk in geval van overmacht. In dat geval zal het Natuurcentrum, indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Het Natuurcentrum is niet verplicht eventuele schade die de klant daardoor lijdt te vergoeden.

17. Annulering van de overeenkomst door de klant – schriftelijk of per e- mail – is zonder kosten mogelijk tot uiterlijk twee weken voordat de overeenkomst uitgevoerd zou worden. In geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan het Natuurcentrum alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie, e.d) te vergoeden, onverlet het recht van het Natuurcentrum op vergoeding van winstderving en overige schade, een en ander met een minimum van 15% van de overeengekomen prijs voor de volledige overeengekomen prestatie van het Natuurcentrum.

18. Een gebouw of goed wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin het zich bevindt op het moment waarop de afspraak tot beschikbaarstelling wordt gemaakt. In geval de beschikbaarstelling om niet plaatsvindt geldt de staat op het moment van gebruik ingevolge de afspraak.

19. Het Natuurcentrum is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke zin dan ook, die een klant ten gevolge van het gebruik van een beschikbaar gesteld gebouw of goed lijdt.

20. De klant is verplicht het beschikbaar gestelde gebouw of goed na afloop van het gebruik in dezelfde staat weer aan het Natuurcentrum beschikbaar te stellen als waarin het aan het begin van het gebruik werd aangetroffen, en is verplicht tot vergoeding aan het Natuurcentrum van opgetreden schade gedurende het gebruik, ongeacht of deze schade al dan niet een gevolg is van het gebruik door of namens de klant. Kosten tot herstel van dergelijke schade, die het Natuurcentrum in redelijkheid maakt, komen ten laste van de klant. Deze is verplicht deze kosten op eerste verzoek van het Natuurcentrum op de door het Natuurcentrum aangegeven wijze te voldoen. Eventuele kosten van incasso komen tevens ten laste van de klant.

21. Ingeval de beschikbaarstelling van een gebouw of goed, al dan niet in combinatie met het leveren van diensten en/of goederen, plaatsvindt tegen betaling dient de klant de overeengekomen prijs op eerste verzoek van het Natuurcentrum op de door het Natuurcentrum aangegeven wijze te voldoen. Eventuele kosten van incasso komen tevens ten laste van de klant. Deze bepaling geldt ook ingeval door het Natuurcentrum diensten tegen betaling worden verricht, anders dan hierboven onder A bedoeld.

Ede, februari 2023 – versie 02-2023