Privacystatement Natuurcentrum – versie februari 2023

Privacy Statement

1 Algemeen

De stichting Natuurcentrum Veluwe (verder ook genoemd: het Natuurcentrum, of de stichting) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Natuurcentrum.

2 Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3 Verwerkt het Natuurcentrum persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

 1. Bestuursleden van het Natuurcentrum (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en bestuursfunctie)(verder genoemd: bestuursleden);

 2. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer)(verder genoemd: contactpersonen);

 3. Leveranciers van goederen aan het Natuurcentrum (naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer)(verder genoemd: leveranciers);

 4. Deelnemers aan de activiteiten van het Natuurcentrum; hieronder vallen zowel degenen die via de website een activiteit bij het Natuurcentrum boeken als degenen die op andere wijze een overeenkomst met het Natuurcentrum aangaan waarbij zij goederen en/of diensten afnemen, anders dan winkelaankopen (naam, e-mailadres en telefoonnummer)(verder genoemd: deelnemers);

 5. Vrijwillige medewerkers van het Natuurcentrum (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer en contactpersoon; van deze laatste worden naam, telefoonnummer en relatie tot de vrijwillige medewerker verwerkt)(verder genoemd: vrijwilligers; onder deze groep vallen ook de gidsen);

 6. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet.

4 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

1. Secretaris van het bestuur van de stichting: De secretaris beheert persoonsgegevens van de bestuursleden, contactpersonen, beheerders en vrijwilligers. Het betreft hier een digitale

administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij de secretaris) beveiligde computer met adequate virusbescherming;

 1. Beheerder boekingen website: De beheerder beheert persoonsgegevens van deelnemers die via de website een activiteit bij het Natuurcentrum boeken. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 2. Bestuurslid excursies: Dit bestuurslid beheert persoonsgegevens van deelnemers die op andere wijze dan via de website een activiteit bij het Natuurcentrum boeken, een offerte aanvragen of een overeenkomst aangaan waarbij zij goederen en/of diensten afnemen.

 3. Beheerder inkoop: De beheerder beheert persoonsgegevens van leveranciers. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5 Waarvoor verwerkt het Natuurcentrum deze gegevens?

De persoonsgegevens die het Natuurcentrum verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden; daarnaast om vergoedingen te kunnen betalen;

 2. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van evenementen m.b.t. natuurbeleving;

 3. Leveranciers: Deze gegevens worden vastgelegd om artikelen te kunnen aankopen.

 4. Deelnemers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

 5. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten, vergoedingen te kunnen uitbetalen en bij calamiteiten contactpersonen te kunnen alarmeren ;

6 Verwerkt het Natuurcentrum ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Het Natuurcentrum verwerkt zulke gegevens niet.

7 Hoe gaat het Natuurcentrum met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen zijn hiervoor verschillende gemachtigden:

1. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van de stichting;

 1. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van de stichting;

 2. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van Natuurcentrum Veluwe en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden en vrijwilligers (zoals roostermakers) die belast zijn met de organisatie en uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens die op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden of vrijwilligers. Daarnaast kunnen e-mailadressen en telefoonnummers van vrijwilligers (voor zover zij daartegen geen bezwaar hebben gemaakt) gedeeld worden met alle vrijwilligers, om onderling contact over vervanging en andere praktische onderwerpen mogelijk te maken. De bestuursleden en de (betreffende) vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;

 3. Deelnemers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de betreffende beheerders, en door de uitvoerders van de betreffende activiteit, voor zover noodzakelijk voor een juiste uitvoerig van die activiteit.

 4. Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden/secretaris van de stichting.

9 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

 1. Gegevens gerelateerd aan het vrijwilligerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals aantallen vrijwilligers over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

 2. Gegevens gerelateerd aan deelname aan een door het Natuurcentrum georganiseerde activiteit worden na deelname op overeenkomstige wijze bewaard.

 3. Gegevens van contactpersonen en leveranciers worden na het beëindigen van die hoedanigheid of van de relatie niet langer bewaard dan noodzakelijk.

10 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Natuurcentrum gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11 Kan ik zien welke gegevens het Natuurcentrum van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris van de stichting Natuurcentrum Veluwe om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via

13 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van de stichting Natuurcentrum Veluwe, via . Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Wijzigingen

De stichting Natuurcentrum Veluwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van het Natuurcentrum te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy beleid

Gebruik van cookies

De onderstaande informatie is door de stichting Natuurcentrum Veluwe beschikbaar gesteld om gebruikers te wijzen op het gebruik van cookies op deze website en hier een weloverwogen keuze in te maken. Bezoekt u de website van het Natuurcentrum, dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Informatie over het gebruik van cookies op natuurcentrumveluwe.nl

Deze website maakt, net als vele anderen, gebruik van kleine bestanden (cookies) die uw aanpassingen en voorkeuren bijhouden. Lees meer over cookies en hoe u deze kunt beheersen.

Deze pagina bevat informatie over wat ‘cookies’ zijn:

– de cookies die gebruikt worden door natuurcentrumveluwe.nl

– hoe u de toepassingen hiervan wijzigt in uw browser

– hoe u cookies aangaande advertenties van derde partijen uitschakelt

– enkele nuttige links voor meer informatie hierover.

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies op natuurcentrumveluwe.nl, dan kunt u een mail sturen aan:

Wat zijn ‘cookies’?

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser (b.v. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Google Chrome) op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze stellen de website o.a. in staat om persoonlijke voorkeuren van gebruikers op te slaan. De cookies kunnen worden gezien als een “geheugen” voor de website, die het mogelijk maakt om gebruikers te herkennen en hierop te reageren.

Noodzakelijke cookies

Dit type cookie stelt u in staat om door de site heen te navigeren en gebruik te maken van alle functies. Het identificeert de huidige gebruiker naar de webserver en is een integraal onderdeel voor de normale werking van de website. De browser slaat deze cookies op totdat de browser afgesloten wordt.

Website voorkeur cookies

Dit type cookie onthoudt uw voorkeuren voor site onderdelen op natuurcentrumveluwe.nl, waardoor u deze niet opnieuw hoeft in te stellen bij elk bezoek.

Anonieme analytische cookies

Dit type cookie wordt niet gebruikt voor het identificeren van gebruiker; deze worden enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht door gebruikers en of zich foutmeldingen voordoen tijdens hun bezoek.

De anonieme analytische cookies die worden gebruikt op natuurcentrumveluwe.nl zijn ingesteld door Google Analytics – een service die websitebeheerders in staat stelt om gedetailleerde statistieken te genereren over bezoekers van een website. De verzamelde data zijn beperkt en enkel door het Natuurcentrum te gebruiken voor het bekijken van voorkeuren en ontwerp van deze website.

Derde partij cookies

Op natuurcentrumveluwe.nl mogen derde partijen (Facebook, Addthis) eveneens hun eigen anonieme cookies instellen voor het monitoren van het succes van hun applicatie of om hun applicatie op uw voorkeuren aan te passen. Door de werking van cookies kan natuurcentrumveluwe.nl geen toegang krijgen tot deze cookies, evenals dat derde partijen geen toegang hebben tot de informatie van de cookies gebruikt door natuurcentrumveluwe.nl.

Voorbeeld: wanneer u een artikel deelt via sociaal media door gebruik te maken van de “deel- button” op natuurcentrumveluwe.nl, dan registreert het sociale netwerk dat u deze button gemaakt heeft.

Hoe zet ik cookies uit?

Het is meestal mogelijk voor uw browser om te stoppen met het accepteren van cookies of om te stoppen met het accepteren van cookies van een bepaalde website. Indien u dit toepast op deze website is het bijvoorbeeld niet mogelijk om meerdere documenten tegelijkertijd te downloaden of in uw winkelwagen te plaatsen. Alleen het laatst geselecteerde item wordt dan onthouden.

Alle modern browser bieden de mogelijkheid om uw cookie instellingen te veranderen. Deze instellingen bevinden zich gewoonlijk in het ‘opties’ of ‘voorkeuren’ menu van uw browser. Om deze instellingen te begrijpen kunnen de onderstaande links nuttig zijn, anders kunt u gebruik maken van de ‘Help’ optie in uw browser voor meer informatie.

Cookie instellingen in Internet ExplorerCookie instellingen in FirefoxCookie instellingen in ChromeCookie instellingen in Safari en iOS

Nuttige links

Indien u meer te weten wilt komen over cookies en het gebruik hiervan op het internet, dan kunnen de volgende links nuttig zijn:

Microsoft cookie gids

Google Analytics

„Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de websites op te stellen en om overige met het gebruik van de website en het Internet verbonden diensten te leveren.

Google zal deze informatie in voorkomende gevallen ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies door een navenante instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking door Google van de op de boven omschreven wijze en voor het bovengenoemde doel over u ingewonnen gegevens.“